Vol. 122 (2020)

Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Gregor Černač, Špela...

Vol. 121 (2020)

The influence of abiotic and biotic disturbances on the protective effect of alpine forests against avalanches and rockfalls = Vpliv abiotskih in biotskih motenj na varovalni učinek alpskih gozdov pr ed snežnimi plazovi in skalnimi podori Domen Oven, Barbara Žabota,...

Vol. 120 (2019)

Vpliv suše na drobne korenine dreves in ektomikorizo v gozdnih ekosistemih = Effects of drought on tree fine roots and ectomycorrhiza in forest ecosystems Tanja Mrak, Hojka Kraigher [PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.1 Prispelo / Received: 22. 7. 2019, Sprejeto / Accepted:...

Vol. 119 (2019)

Seasonal radial growth of Black pine (Pinus nigra Arnold) from Bosnia and Herzegovina, monitored by the pinning method and manual band dendrometers = Sezonska debelinska rast črnega bora (Pinus nigra Arnold) iz Bosne in Hercegovine, spremljana z metodo pining in...

Vol. 118 (2019)

Raba krmišč pri navadnem muflonu (Ovis orientalis musimon) na Gorenjskem = Use of artificial feeding sites by European mouflon (Ovis orientalis musimon) in the Gorenjska region, Slovenia Žiga Marenk, Miha Krofel [PDF] DOI 10.20315/ASetL.118.1 Pregled metod za...