Vol. 125 (2021)

Modeliranje višinske in debelinske rasti dominantnih dreves ter ocenjevanje indeksov produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč = Modeling height and diameter growth of dominant trees and estimating site productivity indices  Licenca Creative Commons
Andrej Bončina, Vasilije Trifković, Živa Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.1
Prispelo / Received: 28. 1. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

The influence of land use on the spatial distribution and intensity of heat islands in Slovenia = Vpliv rabe tal na prostorsko razporeditev in intenzivnost toplotnih otokov v Sloveniji? Licenca Creative Commons
Anica Simčič, Petra Pečan, Mojca Nastran, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.2
Prispelo / Received: 16. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 17. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Značilnosti opravljanja sečnje in spravila v zasebnih gozdovih v Sloveniji = Characterisation of felling and skidding in private forests in Slovenia Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Darja Stare, Nike Krajnc, Matevž Triplat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.3
Prispelo / Received: 25. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 27. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Aktiviranje gospodarjenja v zasebnih gozdovih s poslovnim sodelovanjem med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev: študij primera revir Vodice = Activating private forest management through business cooperation between private forest owners and forest service providers:a case study of the Vodice forest district  Licenca Creative Commons
Nina Iveta, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.4
Prispelo / Received: 8. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko glivnega razkroja lesa v Sloveniji = Influence of climate change on the dynamics of the fungal decay of wood in Slovenia  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.5
Prispelo / Received: 6. 4. 2021, Sprejeto / Accepted: 14. 6. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Vol. 124 (2021)

Gostota lesa – metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva = Wood density – determination methods and importance in the development of the forest-based bioeconomy Licenca Creative Commons
Domen Arnič, Miha Humar, Davor Kržišnik, Luka Krajnc, Peter Prislan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.1
Prispelo / Received: 6. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2020, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja – ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?  = Analyzing the operation of the Slovenian Forest Owners Association with the aim of improving it – are there opportunities for establishing new business models of cooperation with its members? Licenca Creative Commons
Kaja Plevnik, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.2
Prispelo / Received: 30. 9. 2020, Sprejeto / Accepted: 11. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Reconstruction of brown bear population dynamics in slovenia in the period 1998–2019: a new approach combining genetics and long-term mortality data = Rekonstrukcija populacijske dinamike rjavega medveda v Sloveniji v obdobju 1998–2019: nov pristop na osnovi genetskih ocen in dolgoletnega niza podatkov o smrtnosti Licenca Creative Commons
Klemen Jerina, Andrés Ordiz
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.3
Prispelo / Received: 7. 11. 2020, Sprejeto / Accepted: 23. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal – preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki = Harmonised criteria for acceptable forest soil damage – verifying suitability among forestry professionals Licenca Creative Commons
Anton Poje, Matevž Mihelič, Janez Krč, Vasja Leban
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.4
Prispelo / Received: 30. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Can we use dendrogeomorphology for the spatial and temporal analysis of less intensive mass movement processes? A case study of three debris flows in NW and W Slovenia = Ali lahko z uporabo dendrogeomorfologije analiziramo delovanje manj intenzivnih pobočnih masnih premikov v času in prostoru? Študija primera treh drobirskih tokov v SZ in Z Sloveniji Licenca Creative Commons
Matevž Konjar, Tom Levanič, Thomas Andrew Nagel, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.5
Prispelo / Received: 7. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 2. 2021, Objavljeno / Published: 30. 3. 2021

Vol. 123 (2020)

Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni = The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna Licenca Creative Commons
Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor Božič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.1
Prispelo / Received: 17. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 24. 8. 2020, Objavljeno / Published: 18. 11. 2020

Ovire in rešitve pri sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov = Barriers and solutions in salvage logging in private forests damaged by natural disasters Licenca Creative Commons
Darja Stare, Petra Grošelj, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.2
Prispelo / Received: 24. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 10. 9. 2020, Objavljeno / Published: 24. 11. 2020

Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal za vožnjo gozdarske mehanizacije = Phytocenoses as indicators of the susceptibility of forest soils to ground-based forest harvesting machinery  Licenca Creative Commons
Gašper Ogrin, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Velid Halilović, Matevž Mihelič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.3
Prispelo / Received: 31. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 10. 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Ocena ranljivosti gozdnih tal na zbijanje zaradi mehanizacije – preizkus in nadgradnja terenske metode blatne kepe = Assessment of the vulnerability of forest soils to compaction due to mechanization – testing and improving the field soil clump method  Licenca Creative Commons
Anton Poje, Primož Zore, Marjetka Suhadolc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.4
Prispelo / Received: 17. 8. 2020, Sprejeto / Accepted: 6. 11 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si