Vol. 126 (2021)

Vplivi na obisk gozda v splošnih in gozdnih vrtcih  = Forest visitation in general and forest kindergarten  Licenca Creative Commons
Aleš Golob, Mojca Nastran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.1
Prispelo / Received: 9. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 23. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2021 

Phenological variability and resistance to late spring frost of common beech in the international provenance test in Bosnia and Herzegovina = Fenološka variabilnost in odpornost navadne bukve na pozno pomladansko pozebo v mednarodnem provenienčnem poskusu v Bosni in Hercegovini Licenca Creative Commons 
Mirzeta Memišević Hodžić, Almedin Hebibović, Dalibor Ballian
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.2
Prispelo / Received: 26. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 31. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Priraščanje navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) in evropskega macesna (Larix decidua Mill.) na nekdanjih novinah v Koprivni v Karavankah = Growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European larch (Larix decidua Mill.) on former slash and burn farming areas in Koprivna in the Karavanke mountains Licenca Creative Commons 
Janez Golob, Tom Levanič, David Hladnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.3
Prispelo / Received: 8. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Participativni pristop pri pripravi upravljavskih načrtov na primeru izbranih gozdnih habitatnih tipov in živalskih vrst ob Muri = A participatory approach to the drafting of management plans based on the example of selected forest habitat types and animal species along the Mura riverLicenca Creative Commons
Andreja Ferreira, Petra Grošelj, Špela Planinšek 
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.4
Prispelo / Received: 18. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 5. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Assessment of the condition of Balsam poplar trees (Populus balsamifera L.) in a residental area of Bratsk = Ocena stanja balzamastih topolov (Populus balsamifera L.) v stanovanjskih delih Bratska  Licenca Creative Commons
Elena Runova, Vasilij Verkhoturov, Lyudmila Anoshkina, Ivan Garus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.5
Prispelo / Received: 20. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022 

Primerjava različnih regresijskih modelov za napovedovanje debelinskega priraščanja jelke = A comparison of alternative types of regression models for predicting the diameter increment of silver fir  Licenca Creative Commons
Andrej Ficko, Vasilije Trifković
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.6
Prispelo / Received: 5. 10. 2021, Sprejeto / Accepted: 28. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Vol. 125 (2021)

Modeliranje višinske in debelinske rasti dominantnih dreves ter ocenjevanje indeksov produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč = Modeling height and diameter growth of dominant trees and estimating site productivity indices  Licenca Creative Commons
Andrej Bončina, Vasilije Trifković, Živa Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.1
Prispelo / Received: 28. 1. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

The influence of land use on the spatial distribution and intensity of heat islands in Slovenia = Vpliv rabe tal na prostorsko razporeditev in intenzivnost toplotnih otokov v Sloveniji? Licenca Creative Commons
Anica Simčič, Petra Pečan, Mojca Nastran, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.2
Prispelo / Received: 16. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 17. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Značilnosti opravljanja sečnje in spravila v zasebnih gozdovih v Sloveniji = Characterisation of felling and skidding in private forests in Slovenia Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Darja Stare, Nike Krajnc, Matevž Triplat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.3
Prispelo / Received: 25. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 27. 5. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Aktiviranje gospodarjenja v zasebnih gozdovih s poslovnim sodelovanjem med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev: študij primera revir Vodice = Activating private forest management through business cooperation between private forest owners and forest service providers:a case study of the Vodice forest district  Licenca Creative Commons
Nina Iveta, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.4
Prispelo / Received: 8. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko glivnega razkroja lesa v Sloveniji = Influence of climate change on the dynamics of the fungal decay of wood in Slovenia  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.125.5
Prispelo / Received: 6. 4. 2021, Sprejeto / Accepted: 14. 6. 2021, Objavljeno / Published: 17. 8. 2021 

Vol. 124 (2021)

Gostota lesa – metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva = Wood density – determination methods and importance in the development of the forest-based bioeconomy Licenca Creative Commons
Domen Arnič, Miha Humar, Davor Kržišnik, Luka Krajnc, Peter Prislan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.1
Prispelo / Received: 6. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2020, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja – ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?  = Analyzing the operation of the Slovenian Forest Owners Association with the aim of improving it – are there opportunities for establishing new business models of cooperation with its members? Licenca Creative Commons
Kaja Plevnik, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.2
Prispelo / Received: 30. 9. 2020, Sprejeto / Accepted: 11. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Reconstruction of brown bear population dynamics in slovenia in the period 1998–2019: a new approach combining genetics and long-term mortality data = Rekonstrukcija populacijske dinamike rjavega medveda v Sloveniji v obdobju 1998–2019: nov pristop na osnovi genetskih ocen in dolgoletnega niza podatkov o smrtnosti Licenca Creative Commons
Klemen Jerina, Andrés Ordiz
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.3
Prispelo / Received: 7. 11. 2020, Sprejeto / Accepted: 23. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal – preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki = Harmonised criteria for acceptable forest soil damage – verifying suitability among forestry professionals Licenca Creative Commons
Anton Poje, Matevž Mihelič, Janez Krč, Vasja Leban
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.4
Prispelo / Received: 30. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Can we use dendrogeomorphology for the spatial and temporal analysis of less intensive mass movement processes? A case study of three debris flows in NW and W Slovenia = Ali lahko z uporabo dendrogeomorfologije analiziramo delovanje manj intenzivnih pobočnih masnih premikov v času in prostoru? Študija primera treh drobirskih tokov v SZ in Z Sloveniji Licenca Creative Commons
Matevž Konjar, Tom Levanič, Thomas Andrew Nagel, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.5
Prispelo / Received: 7. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 2. 2021, Objavljeno / Published: 30. 3. 2021

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si