Vol. 122 (2020)

Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Licenca Creative Commons
Gregor Černač, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.1
Prispelo / Received: 26. 4. 2020, Sprejeto / Accepted: 7. 5. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Spremljanje vlažnosti lesene strehe golobarske žičnice – preliminarni rezultati = Monitoring the moisture content of roofing elements on the golobar cable yarding – preliminary results Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.2
Prispelo / Received: 4. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 6. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije = Tree natural values in the register of natural values of Slovenia Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.3
Prispelo / Received: 27. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2020, Objavljeno / Published: 3 .9. 2020

Spremljanje tujerodnih ambrozijskih podlubnikov: tudi doma izdelane pasti so lahko učinkovite = Monitoring of alien ambrosia beetlese: even home-made traps can be effective  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Tine Hauptman, Maja Jurc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.4
Prispelo / Received: 28. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 21. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Poškodbe drevja zaradi abiotskih naravnih motenj na bukovih rastiščih v Sloveniji s poudarkom na snegolomih = Individual tree damage due to abiotic natural disturbances on European beech sites in Slovenia with the main focus on snow damage  Licenca Creative Commons
Blanka Klinar, Matija Klopčič, Andrej Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.5
Prispelo / Received: 19. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Vol. 121 (2020)

The influence of abiotic and biotic disturbances on the protective effect of alpine forests against avalanches and rockfalls = Vpliv abiotskih in biotskih motenj na varovalni učinek alpskih gozdov pr ed snežnimi plazovi in skalnimi podoriLicenca Creative Commons
Domen Oven, Barbara Žabota, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.1
Prispelo / Received: 11. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2019, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Reconstruction of rockfall activity through dendrogeomorphology and a scar-counting approach: a study in a beech forest stand in the Trenta valley (Slovenian Alps) = Rekonstrukcija podorne aktivnosti z uporabo dendrogeomorfologije in metode štetja poškodb: primer bukovih gozdov v dolini Trente (Slovenske Alpe) Licenca Creative Commons
Barbara Žabota, Daniel Trappmann, Tom Levanič, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.2
Prispelo / Received: 3. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 8. 1. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Tehnična in estetska življenjska doba lesa = Technical and aesthetic service life of wood Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.3
Prispelo / Received: 29. 10. 2019, Sprejeto / Accepted: 4. 2. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Morphological traits of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in international provenance tests in Bosnia and Herzegovina = Morfološke lastnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v mednarodnih provenienčnih testih v Bosni in Hercegovini Licenca Creative Commons
Mirzeta Memišević Hodžić, Semir Bejtić, Selma Vejzagić, Dalibor Ballian
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.121.4
Prispelo / Received: 15. 11. 2019, Sprejeto / Accepted: 7. 2. 2020, Objavljeno / Published: 1. 4. 2020

Vol. 120 (2019)

Vpliv suše na drobne korenine dreves in ektomikorizo v gozdnih ekosistemih = Effects of drought on tree fine roots and ectomycorrhiza in forest ecosystems
Tanja Mrak, Hojka Kraigher
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.1
Prispelo / Received: 22. 7. 2019, Sprejeto / Accepted: 29. 8. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Robinija (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini: razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje = Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Bela krajina: distribution, growth, regeneration and management
Blaž Bahor, Matija Klopčič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.2
Prispelo / Received: 29. 4. 2019, Sprejeto / Accepted: 30. 8. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Razvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni = Development of forest stands on former slash and burn farming areas in Koprivna
Janez Golob, Milan Golob, David Hladnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.3
Prispelo / Received: 18. 6. 2019, Sprejeto / Accepted: 26. 9. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Škodljivi organizmi in škodljivi dejavniki na sadikah gozdnega drevja v obdobju 1997-2018 = Pests, diseases and harmful abiotic factors affecting forest tree seedlings in the period 1997-2018
Peter Smolnikar, Barbara Piškur, Nikica Ogris
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.4
Prispelo / Received: 30. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 14. 11. 2019, Objavljeno / Published: 6. 12. 2019

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si