Vol. 129 (2022)

Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje izbranih konceptov na primeru rastlinskih vrst gozdnih rastiščnih tipov v Sloveniji = Plant functional ecology: testing selected concepts using plant species of forest site types in Slovenia  Licenca Creative Commons
Janez Kermavnar, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Valerija Babij
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.1
Prispelo / Received: 9. 9. 2022, Sprejeto / Accepted: 18. 11. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

 

Early view

This articles have been accepted for publication in Acta Silvae et Ligni and undergone full peer review but have not been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process which may lead to differences between this version and the Version of Record.

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry   Licenca Creative Commons
Janez Zafran, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4
Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022  

Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve = Influence of use of forestry personal protective equipment on psychophysical load  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.3
Prispelo / Received: 2. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 12. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) as biodiversity indicators for assessing urban forest habitats = Muhe trepetavke (Diptera: Syrphidae) kot kazalniki biotske pestrosti za ocenjevanje habitatov mestnih gozdov  Licenca Creative Commons
Maarten De Groot, Primož Simončič, Andrej Verlič, Urša Vilhar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.2
Prispelo / Received: 3. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 15. 12. 2022, Objavljeno / Published: 30. 12. 2022

 

Vol. 128 (2022)

Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2
Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije = Legislation and legal frameworks for the cultivation of non-native tree species in Slovenian forests  Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus, Kristjan Jarni
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.1
Prispelo / Received: 31. 5. 2022, Sprejeto / Accepted: 26. 7. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Metodologije spremljanja cen gozdnih lesnih sortimentov v izbranih državah = Monitoring the prices of forest wood assortments in selected countries Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Janez Zafran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.3
Prispelo / Received: 10. 6. 2022, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Dimenzije mehanizacije in vozil, ki se gibljejo po slovenskih gozdovih zunaj gozdnih cest = Dimensions of mechanization and vehicles operating in slovenian forests outside of forest roads Licenca Creative Commons
Jaša Saražin, Marjan Dolenšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.4
Prispelo / Received: 7. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 9. 2022, Objavljeno / Published: 2. 11. 2022

Vol. 127 (2022)

Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1
Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 2. 2022, Objavljeno / Published: 1. 6. 2022

Kemijska sestava in potencialna uporabnost lignoceluloznih ostankov = Chemical composition and potential use of lignocellulosic residues  Licenca Creative Commons
Janja Zule, Tea Kapun, Ema Fabjan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.4
Prispelo / Received: 28. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2022, Objavljeno / Published: 7. 6. 2022

Good survival of broadleaf tree species in a four-year-old plantation in the Slovenian Karst = Dobro preživetje listopadnih drevesnih vrst v štiriletnem nasadu na slovenskem Krasu Licenca Creative Commons
Nina Škrk, Kristjan Jarni, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.2
Prispelo / Received: 31. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 28. 3. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Prostorska variabilnost sezonske količine padavin v Sloveniji v obdobju 2010–2019 = Spatial variability of seasonal precipitation in Slovenia in the period 2010–2019 Licenca Creative Commons
Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.3
Prispelo / Received: 18. 2. 2022, Sprejeto / Accepted: 1. 4. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si