Vol. 124 (2021)

Gostota lesa – metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva = Wood density – determination methods and importance in the development of the forest-based bioeconomy Licenca Creative Commons
Domen Arnič, Miha Humar, Davor Kržišnik, Luka Krajnc, Peter Prislan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.1
Prispelo / Received: 6. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2020, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja – ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?  = Analyzing the operation of the Slovenian Forest Owners Association with the aim of improving it – are there opportunities for establishing new business models of cooperation with its members? Licenca Creative Commons
Kaja Plevnik, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.2
Prispelo / Received: 30. 9. 2020, Sprejeto / Accepted: 11. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Reconstruction of brown bear population dynamics in slovenia in the period 1998–2019: a new approach combining genetics and long-term mortality data = Rekonstrukcija populacijske dinamike rjavega medveda v Sloveniji v obdobju 1998–2019: nov pristop na osnovi genetskih ocen in dolgoletnega niza podatkov o smrtnosti Licenca Creative Commons
Klemen Jerina, Andrés Ordiz
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.3
Prispelo / Received: 7. 11. 2020, Sprejeto / Accepted: 23. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal – preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki = Harmonised criteria for acceptable forest soil damage – verifying suitability among forestry professionals Licenca Creative Commons
Anton Poje, Matevž Mihelič, Janez Krč, Vasja Leban
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.4
Prispelo / Received: 30. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Can we use dendrogeomorphology for the spatial and temporal analysis of less intensive mass movement processes? A case study of three debris flows in NW and W Slovenia = Ali lahko z uporabo dendrogeomorfologije analiziramo delovanje manj intenzivnih pobočnih masnih premikov v času in prostoru? Študija primera treh drobirskih tokov v SZ in Z Sloveniji Licenca Creative Commons
Matevž Konjar, Tom Levanič, Thomas Andrew Nagel, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.5
Prispelo / Received: 7. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 2. 2021, Objavljeno / Published: 30. 3. 2021

Vol. 123 (2020)

Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni = The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna Licenca Creative Commons
Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor Božič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.1
Prispelo / Received: 17. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 24. 8. 2020, Objavljeno / Published: 18. 11. 2020

Ovire in rešitve pri sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov = Barriers and solutions in salvage logging in private forests damaged by natural disasters Licenca Creative Commons
Darja Stare, Petra Grošelj, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.2
Prispelo / Received: 24. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 10. 9. 2020, Objavljeno / Published: 24. 11. 2020

Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal za vožnjo gozdarske mehanizacije = Phytocenoses as indicators of the susceptibility of forest soils to ground-based forest harvesting machinery  Licenca Creative Commons
Gašper Ogrin, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Velid Halilović, Matevž Mihelič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.3
Prispelo / Received: 31. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 10. 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Ocena ranljivosti gozdnih tal na zbijanje zaradi mehanizacije – preizkus in nadgradnja terenske metode blatne kepe = Assessment of the vulnerability of forest soils to compaction due to mechanization – testing and improving the field soil clump method  Licenca Creative Commons
Anton Poje, Primož Zore, Marjetka Suhadolc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.4
Prispelo / Received: 17. 8. 2020, Sprejeto / Accepted: 6. 11 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Vol. 122 (2020)

Analiza uspešnosti prodaje gozdnih lesnih sortimentov v gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak = Analysis of the effectiveness of forest wood products sales in the Pohorje – Kozjak private forest owner cooperative Licenca Creative Commons
Gregor Černač, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.1
Prispelo / Received: 26. 4. 2020, Sprejeto / Accepted: 7. 5. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Spremljanje vlažnosti lesene strehe golobarske žičnice – preliminarni rezultati = Monitoring the moisture content of roofing elements on the golobar cable yarding – preliminary results Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.2
Prispelo / Received: 4. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 6. 2020, Objavljeno / Published: 18. 8. 2020

Drevesne naravne vrednote v registru naravnih vrednot Slovenije = Tree natural values in the register of natural values of Slovenia Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.3
Prispelo / Received: 27. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2020, Objavljeno / Published: 3 .9. 2020

Spremljanje tujerodnih ambrozijskih podlubnikov: tudi doma izdelane pasti so lahko učinkovite = Monitoring of alien ambrosia beetlese: even home-made traps can be effective  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Tine Hauptman, Maja Jurc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.4
Prispelo / Received: 28. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 21. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Poškodbe drevja zaradi abiotskih naravnih motenj na bukovih rastiščih v Sloveniji s poudarkom na snegolomih = Individual tree damage due to abiotic natural disturbances on European beech sites in Slovenia with the main focus on snow damage  Licenca Creative Commons
Blanka Klinar, Matija Klopčič, Andrej Bončina
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.122.5
Prispelo / Received: 19. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 7. 2020, Objavljeno / Published: 9. 9. 2020

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si