Vol. 129 (2022)

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry  Licenca Creative Commons
Janez Zafran, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4
Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022  

Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje izbranih konceptov na primeru rastlinskih vrst gozdnih rastiščnih tipov v Sloveniji = Plant functional ecology: testing selected concepts using plant species of forest site types in Slovenia  Licenca Creative Commons
Janez Kermavnar, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Valerija Babij
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.1
Prispelo / Received: 9. 9. 2022, Sprejeto / Accepted: 18. 11. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) as biodiversity indicators for assessing urban forest habitats = Muhe trepetavke (Diptera: Syrphidae) kot kazalniki biotske pestrosti za ocenjevanje habitatov mestnih gozdov  Licenca Creative Commons
Maarten De Groot, Primož Simončič, Andrej Verlič, Urša Vilhar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.2
Prispelo / Received: 3. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 15. 12. 2022, Objavljeno / Published: 30. 12. 2022

Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve = Influence of use of forestry personal protective equipment on psychophysical load  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.3
Prispelo / Received: 2. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 12. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

 

Vol. 128 (2022)

Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2
Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije = Legislation and legal frameworks for the cultivation of non-native tree species in Slovenian forests  Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus, Kristjan Jarni
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.1
Prispelo / Received: 31. 5. 2022, Sprejeto / Accepted: 26. 7. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Metodologije spremljanja cen gozdnih lesnih sortimentov v izbranih državah = Monitoring the prices of forest wood assortments in selected countries Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Janez Zafran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.3
Prispelo / Received: 10. 6. 2022, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Dimenzije mehanizacije in vozil, ki se gibljejo po slovenskih gozdovih zunaj gozdnih cest = Dimensions of mechanization and vehicles operating in slovenian forests outside of forest roads Licenca Creative Commons
Jaša Saražin, Marjan Dolenšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.4
Prispelo / Received: 7. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 9. 2022, Objavljeno / Published: 2. 11. 2022

Vol. 127 (2022)

Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1
Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 2. 2022, Objavljeno / Published: 1. 6. 2022

Kemijska sestava in potencialna uporabnost lignoceluloznih ostankov = Chemical composition and potential use of lignocellulosic residues  Licenca Creative Commons
Janja Zule, Tea Kapun, Ema Fabjan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.4
Prispelo / Received: 28. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2022, Objavljeno / Published: 7. 6. 2022

Good survival of broadleaf tree species in a four-year-old plantation in the Slovenian Karst = Dobro preživetje listopadnih drevesnih vrst v štiriletnem nasadu na slovenskem Krasu Licenca Creative Commons
Nina Škrk, Kristjan Jarni, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.2
Prispelo / Received: 31. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 28. 3. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Prostorska variabilnost sezonske količine padavin v Sloveniji v obdobju 2010–2019 = Spatial variability of seasonal precipitation in Slovenia in the period 2010–2019 Licenca Creative Commons
Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.3
Prispelo / Received: 18. 2. 2022, Sprejeto / Accepted: 1. 4. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si