Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje izbranih konceptov na primeru rastlinskih vrst gozdnih rastiščnih tipov v Sloveniji = Plant functional ecology: testing selected concepts using plant species of forest site types in Slovenia  Licenca Creative Commons
Janez Kermavnar, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Valerija Babij
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.1
Prispelo / Received: 9. 9. 2022, Sprejeto / Accepted: 18. 11. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

 

Early view

This articles have been accepted for publication in Acta Silvae et Ligni and undergone full peer review but have not been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process which may lead to differences between this version and the Version of Record.

Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry   Licenca Creative Commons
Janez Zafran, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4
Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022  

Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve = Influence of use of forestry personal protective equipment on psychophysical load  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.3
Prispelo / Received: 2. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 12. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) as biodiversity indicators for assessing urban forest habitats = Muhe trepetavke (Diptera: Syrphidae) kot kazalniki biotske pestrosti za ocenjevanje habitatov mestnih gozdov  Licenca Creative Commons
Maarten De Groot, Primož Simončič, Andrej Verlič, Urša Vilhar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.2
Prispelo / Received: 3. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 15. 12. 2022, Objavljeno / Published: 30. 12. 2022