Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in Slovenia
Licenca Creative Commons
Jernej Jevšenak, Boštjan Mali, Mitja Skudnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.1
Prispelo / Received: 6. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 7. 2. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023  

Causes and consequences of large-scale windthrow on the development of fir-beech forests in the Dinaric mountains = Vzroki in posledice velikopovršinskega vetroloma na razvoj bukovo-jelovih gozdov v dinarskem gorstvu   Licenca Creative Commons
Matjaž Čater, Ajša Alagić, Mitja Ferlan, Jernej Jevšenak, Aleksander Marinšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.2
Prispelo / Received: 10. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 30. 1. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023

Phytosociological description of the dwarf mountain pine shrub community (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) in the valleys of the Slovenian Alps = Fitocenološki opis grmiščne združbe dolinskega ruševja (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) v slovenskih Alpah   Licenca Creative Commons
Igor Dakskobler, Mateja Cojzer, Andrej Rozman
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.3
Prispelo / Received: 24. 2. 2023, Sprejeto / Accepted: 18. 4. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023