UREDNIŠKA ETIKA

Odgovornost avtorjev

Če obstajajo dejanski ali morebitni konflikti interesov na osnovi finančnih, osebnih ali odnosov s tretjimi osebami ali inštitucijami, morajo avtorji o tem obvestiti uredništvo v spremnem pismu ob oddaji prispevka.

Kot avtorji naj bodo navedeni posamezniki, ki so pomembno prispevali k nastanku, zasnovi, izvedbi ali razlagi raziskave. Drugi sodelavci so lahko navedeni v Zahvali.

Avtorji morajo zagotoviti, da je njihovo delo v celoti izvirno, in če so uporabili delo in/ali navedbe drugih avtorjev, morajo vključiti ustrezne navedbe ali citate.

Avtorji bodo na zahtevo mogoče morali predložiti neobdelane podatke v zvezi s prispevkom v postopku recenzije, po presoji uredništva pa bodo morebiti pozvani, da zagotovijo javni dostop do takšnih podatkov.

Če avtor po objavi dela odkrije pomembno napako ali netočnost v svojem objavljenem delu, je dolžan o tem nemudoma obvestiti urednika revije.

Avtorji sprejmejo pogoje objave s podpisom »Dovoljenja za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni«, kjer potrjujejo, da:

  • avtorji prenašajo avtorske pravice na revijo, pod pogoji licence CC BY-SA;
  • vsebina prispevka ni predhodno objavljena, razen v obliki povzetkov, delov javnih predstavitev ali tez (diploma, doktorat);
  • prispevek ni v postopku recenzije z namenom publiciranja drugje;
  • so z vsebino prispevka in soavtorstvom seznanjeni vsi soavtorji;
  • so z objavo prispevka neposredno ali posredno seznanjene inštitucije ali/in financerji, kjer oziroma v okviru katerih je delo nastalo;
  • bodo po objavi avtorji spoštovali avtorske pravice, dogovorjene s podpisom Dovoljenja za objavo ter sodelovali z uredništvom ob morebitnem preklicu ali popravku prispevka.

Odgovornost, korektnost in zaupnost urednika in uredniškega odbora

Glavni in odgovorni urednik sprejema odločitev, kateri rokopisi se objavijo. Takšna odločitev temelji na mnenju področnih urednikov, vključno z uredniškim pregledom, tehničnim pregledom ter mnenjem dveh neodvisnih in anonimnih recenzentov.

Glavni in odgovorni urednik ter drugi člani uredniškega odbora ocenjujejo rokopise izključno na podlagi znanstvenega prispevka ali intelektualne vsebine ter ne glede na kakršne koli telesne, družbene ali duševne lastnosti avtorja.

Glavni in odgovorni urednik ter vsi člani uredniškega odbora in drugo osebje ne smejo razkriti nobenih informacij o predloženem rokopisu drugim osebam razen zadevnemu avtorju, recenzentom, drugim svetovalcem v uredništvu in založniku.

Urednik in drugo osebje v uredništvu brez avtorjevega izrecnega pisnega privoljenja ne smejo uporabiti neobjavljenega gradiva, ki so ga dobili v predloženem rokopisu.

Odgovornost recenzentov

Delo recenzentov je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovosti objavljanih člankov in založniške etike in predstavlja enake možnosti za vse avtorje. Uredništvo zagotavlja najmanj dve slepi recenziji prejetih prispevkov in v največji meri onemogoča identifikacijo avtorja in recenzenta. V procesu recenzije iz datoteke in besedila odstranimo avtorjeve identifikacijske podatke (ime, ustanova). Recenzenti prejmejo digitalno obliko prispevka. Za vsak prejeti prispevek recenzent pripravi in na naslov uredništva v dogovorjenem roku vrne izpolnjeni »Recenzijski obrazec«. Recenzente spodbujamo tudi k neposrednemu popravljanju v dokumentu prispevka, ki bo avtorjem olajšal popravljanje, uredništvu pa, skupaj z recenzijskim listom, odločanje o primernosti prispevka za objavo.

Recenzente usmerjamo k ugotavljanju:

  • ustreznosti zastavljenega poskusa oziroma relevantnost vsebine,
  • znanstvene ali strokovne ustreznosti ter skladnosti z vsebino revije,
  • skladnosti s pravili objavljanja v reviji. V procesu recenzije iz datoteke in besedila odstranimo avtorjeve identifikacijske podatke (ime, ustanova). Recenzenti prejmejo digitalno obliko prispevka. Za vsak prejeti prispevek recenzent pripravi in na naslov uredništva v dogovorjenem roku vrne izpolnjeni recenzijski obrazec.

Glavni in odgovorni urednik na osnovi mnenj recenzentov sprejme končno odločitev o sprejetju ali zavrnitvi članka. Odzivi in predlogi recenzentov v povezavi s članki ali recenzijskimi postopki so dobrodošli in jih uredništvo spodbuja.

Tipologijo članka recenzenti določijo na osnovi dokumenta Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Varovanje zasebnosti

Imena in kontaktni podatki, posredovani v postopku recenzije, bodo uporabljeni izrecno v tem postopku in ne bodo posredovani za noben drug namen. Vsi materiali (npr. rokopis, slike, preglednice, podatkovne zbirke), poslani v uredništvo v postopku recenzije, bodo obravnavani kot zaupni.

Imena, zaposlitev in kontaktni e-naslovi avtorjev se objavijo skupaj s prispevkom.

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si