Online first

Understanding commitment to agroforestry: a cross-sectional study among a sample of Nigerian farmers = Razumevanje predanosti kmetijsko-gozdarskim sistemom: presečna raziskava vzorca nigerijskih kmetovalcev
Fausat Motunrayo Ibrahim, Adebayo Samson Adeoye, Adenike Olubunmi Ajanaku, Bukola Hannah Ugege, Olajumoke Celinah Odeyale, Olabode Oluseye Olayemi, Oluwole Olalekan Oke
[PDF] DOI 
Prispelo / Received: 23. 3. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 7. 2023, Objava sprejete verzije / Online first of accepted version: 1. 8. 2023

Vol. 131 (2023)

Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development? = Ali se slovenski gozdovi odmikajo od trajnostnega razvoja? Licenca Creative Commons
Gal Kušar, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.2
Prispelo / Received: 8. 5. 2023, Sprejeto / Accepted: 27. 6. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023  

Zagotavljanje migracijskih koridorjev za prostoživeče živali na območju železniške infrastrukture = Providing wildlife corridors in the area of railway infrastructure   Licenca Creative Commons
Samar Al Sayegh Petkovšek, Klemen Kotnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.3
Prispelo / Received: 14. 4. 2023, Sprejeto / Accepted: 28. 6. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023

Predlogi za kartiranje izbranih skupin gozdnih funkcij in njihovo podporo z izbranimi gozdnogospodarskimi ukrepi = Proposals for mapping selected groups of forest functions and their support with selected forest management measures  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.4
Prispelo / Received: 17. 4. 2023, Sprejeto / Accepted: 22. 9. 2023, Objavljeno / Published: 30. 11. 2023

Vol. 130 (2023)

Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in Slovenia
Licenca Creative Commons
Jernej Jevšenak, Boštjan Mali, Mitja Skudnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.1
Prispelo / Received: 6. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 7. 2. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023  

Causes and consequences of large-scale windthrow on the development of fir-beech forests in the Dinaric mountains = Vzroki in posledice velikopovršinskega vetroloma na razvoj bukovo-jelovih gozdov v dinarskem gorstvu   Licenca Creative Commons
Matjaž Čater, Ajša Alagić, Mitja Ferlan, Jernej Jevšenak, Aleksander Marinšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.2
Prispelo / Received: 10. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 30. 1. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023

Phytosociological description of the dwarf mountain pine shrub community (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) in the valleys of the Slovenian Alps = Fitocenološki opis grmiščne združbe dolinskega ruševja (Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo) v slovenskih Alpah   Licenca Creative Commons
Igor Dakskobler, Mateja Cojzer, Andrej Rozman
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.130.3
Prispelo / Received: 24. 2. 2023, Sprejeto / Accepted: 18. 4. 2023, Objavljeno / Published: 27. 6. 2023

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si