NAVODILA AVTORJEM

Acta Silvae et Ligni objavlja izvirne in pregledne znanstvene ali strokovne prispevke s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja. Avtorji naj prispevke z vsemi priponkami oddajo prek spletnega vmesnika skupaj z “Dovoljenjem za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni.” Uredništvo poziva avtorje, da pred oddajo prispevka temeljito preberejo zavihek Založniška etika.

Priporočamo uporabo predloge za pripravo prispevka; na voljo  v slovenskem ali angleškem jeziku.  

OBLIKOVANJE PRISPEVKA

Dolžina in pisava prispevka
Prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani oziroma v zadnji številki revije. Zaželeno je, da so prispevki krajši od 1,5 avtorske pole (avtorska pola je 30.000 znakov s presledki). Pisava je Times New Roman v navadnem slogu (normal), črke so črne barve, velikosti 12 pik z enojnim presledkom med vrsticami. Oblikovanje besedila s poševnimi črkami (italic) naj bo le za latinska imena taksonov. Preglednice in slike naj bodo postavljene na primerna mesta v besedilu (na zahtevo avtorja vračamo slikovno gradivo).

Jezik prispevka
V reviji Acta Silvae et Ligni objavljamo prispevke v slovenskem ali angleškem jeziku ali v drugih uradnih jezikih IUFRO (španski, nemški, francoski). Vsi prispevki so opremljeni z naslovom (titel), izvlečkom (abstract) in ključnimi besedami (keywords) v slovenskem in angleškem jeziku.
Uredništvo zagotovi lektoriranje slovenskih in angleških besedil. Za jezikovno pravilnost in vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.

Naslov članka
Naslov članka naj bo kratek, razumljiv in naj povzema bistvo predstavljene raziskave. Če le mogoče, naj naslov ne vsebuje kratic in formul.

Ime in naslov avtorja/avtorjev
Za vse avtorje navedemo ime in priimek, ustanovo, mesto z oznako države in poštno številko ter naslov elektronske pošte.

Izvleček (Abstract)
V informativnem izvlečku avtorji podajo jedrnato informacijo o vsebini članka. Vsebovati mora namen, metodologijo, rezultate, omejitve raziskave in njeno izvirnost oz. uporabnost. Izvleček mora biti napisan v slovenskem in angleškem jeziku. Izvleček naj ne presega 150 besed.

Povzetek (Summary)
Članki, napisani v slovenščini, morajo vsebovati tudi povzetek v angleščini, članki v tujem jeziku pa v slovenščini. Povzetek mora biti dovolj obširen, da jasno prikaže tematiko in je razumljiv domačemu ali tujemu bralcu. Dati mora informacijo o namenu, metodah, rezultatih in zaključkih. Okvirno naj povzetek zajema eno do dve strani (angleški povzetek članka v slovenščini) oziroma eno do štiri strani (slovenski povzetek članka v katerem koli tujem jeziku).

Ključne besede in decimalna klasifikacija
Ključnih besed je lahko največ deset (10). Predstaviti morajo področje raziskave, podane v članku. Namenjene so indeksiranju in naj podpirajo, ne pa podvajajo naslov. Napisane morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku. Decimalno klasifikacijo članka določi uredništvo. Navodila za določanje gesel.

Naslovi in številčenje poglavij
Poglavja naj bodo urejena skladno z IMRaD shemo. Poglavja številčimo z arabskimi številkami. Hierarhične ravni ločimo s sestavljenimi številkami z vmesno piko (brez pike na koncu sestavljene številke). Naslove poglavij pišemo enako kot samo besedilo v velikosti 12 pik.
3 POGLAVJE
3.1 Podpoglavje
3.1.1 Podpoglavje
Vsi naslovi poglavij in podpoglavij, napisani v slovenskem jeziku, morajo biti opremljeni z angleškim prevodom, za katerega so odgovorni avtorji.

Preglednice (Table) in slike (Figure)
Preglednice naj bodo jasne in prilagojene dimenziji revije. Slike naj bodo jasne, ostre in v visoki ločljivosti. Položaj preglednic in slik naj bo nedvoumno označen v besedilu. Število preglednic in slik naj ustreza obsegu vsebini. Vsi naslovi preglednic in slik in njihova vsebina morajo biti opremljeni z angleškim prevodom, za katerega so odgovorni avtorji. Naslove preglednic (Table) pišemo nad preglednicami, naslove slik (Figure) pa pod slikami. Slike predstavljajo enoten izraz za risbe, fotografije, grafične slike oz. grafikone ipd.

Latinska imena taksonov
Latinska imena rodov in vrst in pišemo v kurzivi. V fitocenoloških člankih se vsi taksoni pišejo v kurzivi. Pri prvi uporabi latinskega imena je treba uporabiti tudi kratico avtorja.

NAVAJANJE VIROV

Vsi uporabljeni viri morajo biti navedeni v besedilu in v seznamu virov urejeni po abecednem redu. V besedilu navajamo po načelu avtor-leto oz. naslov-leto, npr. (Novak, 2008; Kappes in Petterson, 2009; Novak in sod., 2010; MacFarland, 2012a; 2012b; MacFarland, 2013; 2014; Pravilnik o prepovedi …, 2015; Pasteur, 1875, cit. po Raspor in sod., 2018). Članke navajamo kronološko po načelu, da je prvi navedeni najstarejši.

Knjige
Avtorji. Leto. Naslov. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba: obseg.
Naslov. Leto. Izdaja. (Zbirka). Kraj, založba: obseg.
Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. 3rd ed. Berlin, Springer: 506 str.
Bončina A. (ur.). 2004. Participacija v gozdarskem načrtovanju. (Strokovna in znanstvena dela, 119). Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 153 str.
Ekološka sanacija termoenergetskih objektov in uporaba bioindikacijskih metod: zbornik povzetkov mednarodne konference. 2005. Velenje, ERICO: 34 str.

Poglavje knjige, prispevek v zborniku
Avtorji. Leto. Naslov poglavja. V: Naslov knjige/zbornika. Urednik (ur.). (Zbirka). Kraj, založba: obseg poglavja.
Adamič M. 2004. Participacija pri upravljanju s populacijami prostoživečih živali – možnosti in poskus ocene stanja v Sloveniji. V: Participacija v gozdarskem načrtovanju. Bončina A. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 5965.

Članki
Avtorji. Leto. Naslov članka. Revija, letn., št.: obseg. DOI (če obstaja)
Medved M. 1995. Stroški pridobivanja lesa na kmetiji. Gozdarski vestnik, 5, 1: 2–11.
Peteh M., Južnič P. 2016. Značilnosti publiciranja na področju gozdno-lesne verige in njihov vpliv na vrednotenje področij v sklopu evalvacij raziskovalnih dosežkov – pregled objav. Acta Silvae et Ligni, 111: 49–56. DOI 10.20315/ASetL.111.6.
Christensen M., Hahn K., Mountford E.P., Ódor P., Standovár T., Roženbergar D., Diaci J., Wijdeven S., Meyer P., Winter S., Vrska T. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. Forest Ecology and Management, 210, 13: 267–282. DOI 10.1016/j.foreco.2005.02.032.

Zakonodaja in standardi
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 1995. Ur. l. RS, št. 21/95.
ISO 11799. Information and documentation: Document storage requirements for archive and library materials. 2003: 15 str.

Spletni viri
Avtorji. Leto nastanka/dostopa. Naslov spletne strani. URL naslov. (datum dostopa).
Ohranimo Smrekovec. 2004. http://www.smrekovec.net/ (29. 11. 2004).
STA, V.Š., K.H. 2019. Italijan za hlod gorskega javorja odštel 15.389 evrov. 24ur.com, 13. 2. 2019. https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/licitacija-lesa.html?fbclid=IwAR1ow6p3x9zNc-6lGL8740E7XDCS4Ju2AS6dvGlLD8ZY3SNU8D6UdCnIwys (5. 7. 2019).

Neobjavljeni viri
Košir P. 1997. Naravni rezervat Kočevsko. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije (ustni vir, junij 1997).
Werner H. 1995. Bolezni in zajedalci pri kokoših v Prekmurju. V: Simpozij Novi izzivi v poljedelstvu, Radenci, 10.–15. okt. 1995 (neobjavljeno).

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si