Vplivi na obisk gozda v splošnih in gozdnih vrtcih  = Forest visitation in general and forest kindergarten  Licenca Creative Commons
Aleš Golob, Mojca Nastran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.1
Prispelo / Received: 9. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 23. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2021 

Phenological variability and resistance to late spring frost of common beech in the international provenance test in Bosnia and Herzegovina = Fenološka variabilnost in odpornost navadne bukve na pozno pomladansko pozebo v mednarodnem provenienčnem poskusu v Bosni in Hercegovini Licenca Creative Commons 
Mirzeta Memišević Hodžić, Almedin Hebibović, Dalibor Ballian
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.2
Prispelo / Received: 26. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 31. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Priraščanje navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) in evropskega macesna (Larix decidua Mill.) na nekdanjih novinah v Koprivni v Karavankah = Growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European larch (Larix decidua Mill.) on former slash and burn farming areas in Koprivna in the Karavanke mountains Licenca Creative Commons 
Janez Golob, Tom Levanič, David Hladnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.3
Prispelo / Received: 8. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Participativni pristop pri pripravi upravljavskih načrtov na primeru izbranih gozdnih habitatnih tipov in živalskih vrst ob Muri = A participatory approach to the drafting of management plans based on the example of selected forest habitat types and animal species along the Mura riverLicenca Creative Commons
Andreja Ferreira, Petra Grošelj, Špela Planinšek 
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.4
Prispelo / Received: 18. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 5. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022

Assessment of the condition of Balsam poplar trees (Populus balsamifera L.) in a residental area of Bratsk = Ocena stanja balzamastih topolov (Populus balsamifera L.) v stanovanjskih delih Bratska  Licenca Creative Commons
Elena Runova, Vasilij Verkhoturov, Lyudmila Anoshkina, Ivan Garus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.5
Prispelo / Received: 20. 8. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022 

Primerjava različnih regresijskih modelov za napovedovanje debelinskega priraščanja jelke = A comparison of alternative types of regression models for predicting the diameter increment of silver fir  Licenca Creative Commons
Andrej Ficko, Vasilije Trifković
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.6
Prispelo / Received: 5. 10. 2021, Sprejeto / Accepted: 28. 10. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2022