Vpliv suše na drobne korenine dreves in ektomikorizo v gozdnih ekosistemih = Effects of drought on tree fine roots and ectomycorrhiza in forest ecosystems
Tanja Mrak, Hojka Kraigher
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.1
Prispelo / Received: 22. 7. 2019, Sprejeto / Accepted: 29. 8. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Robinija (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini: razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje = Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Bela krajina: distribution, growth, regeneration and management
Blaž Bahor, Matija Klopčič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.2
Prispelo / Received: 29. 4. 2019, Sprejeto / Accepted: 30. 8. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Razvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni = Development of forest stands on former slash and burn farming areas in Koprivna
Janez Golob, Milan Golob, David Hladnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.3
Prispelo / Received: 18. 6. 2019, Sprejeto / Accepted: 26. 9. 2019, Objavljeno / Published: 29. 11. 2019

Škodljivi organizmi in škodljivi dejavniki na sadikah gozdnega drevja v obdobju 1997-2018 = Pests, diseases and harmful abiotic factors affecting forest tree seedlings in the period 1997-2018
Peter Smolnikar, Barbara Piškur, Nikica Ogris
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.120.4
Prispelo / Received: 30. 9. 2019, Sprejeto / Accepted: 14. 11. 2019, Objavljeno / Published: 6. 12. 2019