Forestry and the 40th anniversary of IALE = Gozdarstvo in 40. obletnica organizacije IALE  Licenca Creative Commons
Janez Pirnat
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.2
Prispelo / Received: 20. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 22. 8. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Zakonodaja in pravni okviri gojenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih Slovenije = Legislation and legal frameworks for the cultivation of non-native tree species in Slovenian forests  Licenca Creative Commons
Pia Caroline Adamič, Robert Brus, Kristjan Jarni
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.1
Prispelo / Received: 31. 5. 2022, Sprejeto / Accepted: 26. 7. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Metodologije spremljanja cen gozdnih lesnih sortimentov v izbranih državah = Monitoring the prices of forest wood assortments in selected countries Licenca Creative Commons
Špela Ščap, Janez Zafran
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.3
Prispelo / Received: 10. 6. 2022, Sprejeto / Accepted: 9. 9. 2022, Objavljeno / Published: 28. 10. 2022

Dimenzije mehanizacije in vozil, ki se gibljejo po slovenskih gozdovih zunaj gozdnih cest = Dimensions of mechanization and vehicles operating in slovenian forests outside of forest roads Licenca Creative Commons
Jaša Saražin, Marjan Dolenšek
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.128.4
Prispelo / Received: 7. 7. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 9. 2022, Objavljeno / Published: 2. 11. 2022