Gostota lesa – metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva = Wood density – determination methods and importance in the development of the forest-based bioeconomy Licenca Creative Commons
Domen Arnič, Miha Humar, Davor Kržišnik, Luka Krajnc, Peter Prislan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.1
Prispelo / Received: 6. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 16. 12. 2020, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja – ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?  = Analyzing the operation of the Slovenian Forest Owners Association with the aim of improving it – are there opportunities for establishing new business models of cooperation with its members? Licenca Creative Commons
Kaja Plevnik, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.2
Prispelo / Received: 30. 9. 2020, Sprejeto / Accepted: 11. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021 

Reconstruction of brown bear population dynamics in slovenia in the period 1998–2019: a new approach combining genetics and long-term mortality data = Rekonstrukcija populacijske dinamike rjavega medveda v Sloveniji v obdobju 1998–2019: nov pristop na osnovi genetskih ocen in dolgoletnega niza podatkov o smrtnosti Licenca Creative Commons
Klemen Jerina, Andrés Ordiz
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.3
Prispelo / Received: 7. 11. 2020, Sprejeto / Accepted: 23. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal – preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki = Harmonised criteria for acceptable forest soil damage – verifying suitability among forestry professionals Licenca Creative Commons
Anton Poje, Matevž Mihelič, Janez Krč, Vasja Leban
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.4
Prispelo / Received: 30. 10. 2020, Sprejeto / Accepted: 28. 1. 2021, Objavljeno / Published: 26. 3. 2021

Can we use dendrogeomorphology for the spatial and temporal analysis of less intensive mass movement processes? A case study of three debris flows in NW and W Slovenia = Ali lahko z uporabo dendrogeomorfologije analiziramo delovanje manj intenzivnih pobočnih masnih premikov v času in prostoru? Študija primera treh drobirskih tokov v SZ in Z Sloveniji Licenca Creative Commons
Matevž Konjar, Tom Levanič, Thomas Andrew Nagel, Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.124.5
Prispelo / Received: 7. 2. 2021, Sprejeto / Accepted: 22. 2. 2021, Objavljeno / Published: 30. 3. 2021